آموزش

ویرایش

نام استاد: مجتبی مهدوی سعیدی؛ وحید حامد

طول دوره آموزشی: چهار ترم

تعداد جلسات در هرترم: ده جلسه

دوره آموزش ویرایش در سه سطح برگزار می‌شود: ویرایش صوری(فنی)؛ ویرایش زبانی و ویرایش ساختاری – محتوایی؛ گفتنی است در هرترم دو یا سه جلسه بهصورت کارگاه برگزار شده و هنرجویان بهصورت عملی به ویرایش متنهای گوناگون می­‌پردازند.

سرفصل‌های آموزشی
ویرایش صوری یا فنی (ترم اول و دوم):

کلیات ویرایش و آشنایی با وظایف ویراستار؛
شناخت و چگونگی کاربرد ابزار و نشانه‌های ویرایشی؛

معرفی و کارکرد علائم ویرایشی (نشانه‌های سجاوندی)؛
 تنظیم پاورقی‌، پی‌نوشت‌، تنظیم فهرست منابع، مآخذ، فهرست مطالب؛
تیتربندی عناوین بخش‌ها و فصل‌ها، تنظیم سرصفحه؛
درستنویسی و ساختار رسمالخط فارسی؛
چگونگی نگارش واژگان غیرفارسی؛
شناخت انواع واژگان مشتق؛
درجهبندی عنوانها، تعیین فاصلههای اجزای متن... .

ویرایش زبانی (ترم سوم):
ویژگیهای زبان معیار و آسیبهای آن؛
ساختار جمله و انواع آن؛
انتخاب فعل مناسب در جمله؛
چگونگی نگارش «را» و «ی» نکره در صفت و موصوف؛
کوتاه کردن جملات بلند؛
انواع ابهام و راههای زدودن آن؛
برجستهسازی نقل قول و تغییر آن به نقل قول غیرمستقیم؛
گرتهبرداری و انواع آن.

350000ریال
تعداد: