آموزش

نویسندگی خلاق

نام استاد: مصطفی پورنجاتی

طول دوره آموزشی: دو ترم

تعداد جلسات در هرترم: پنج جلسه (هرجلسه دو ساعت)

 

هنرجویان در طول دوره نویسندگیخلاق، در هرجلسه متنی را با توجه به آموزشهای ارائه شده مینویسند و آن را در کلاس قرائت میکنند.

سرفصلهای آموزشی:
روشهای آمادهسازی ذهن برای نوشتن؛

انسجام نوشته با استفاده از بازگشت عناصر در متن؛
افزایش انگیزههای اولیۀ نوشتن؛
بهکارگیری الگوهای لحن و آهنگ بهمنظور زیباسازی نوشته؛
تکنیکهای تصویرپردازی در متن: تصویرپردازی واقعی – تصویرپردازی خیالی (تغییر زاوید دید)؛
چگونگی ملموسسازی احساسات در متن؛
تجسم «خود» در قالبهای دیگران.

350000ریال
تعداد: