آموزش

شعر

نام استاد: سید محمدجواد شرافت

طول دوره آموزشی: دو ترم

تعداد جلسات در هرترم: هفت جلسه

 

در دورۀ آموزش شعر، مباحث ارائه شده با طرح تمرینهای کاربردی همراه خواهد بود و بخشی از هرجلسه به شعرخوانی و نقد اشعار هنرجویان اختصاص خواهد یافت.

 

سرفصلهای آموزشی:
بیان مقدمات و کلیات؛
شعر در زندگی، تعریف شعر؛

کارکرد خیال، صور خیال در شعر و ارزشگذاری آن؛
نقش و جایگاه عواطف انسانی و اندیشه بشری در شعر؛
زبان در شعر: سلامت و شیوایی، امروزی بودن؛
قالبهای شعری: شعر نو و کلاسیک، قالبها و قابلیتها؛
موسیقی در شعر، شناخت وزن و قافیه؛
صنایع بدیع: آرایههای لفظی و معنوی، شگردهای بیانی، کشف در شعر؛
ادوار شعر فارسی: مکتب خراسانی، عراقی، هندی و دورۀ بازگشت، شعر و شاعران پس از مشروطه.

450000ریال
تعداد: