ویژه سیما

فیلمنامه کوتاه دیدن ممنوع

 

 

 

**به نام حق تعالي**

 

ديدن ممنوع!

فيلمنامه نويس

*م*ج*ل*

19524

(روز- خارجي -  جاده ي خاكي)

 

هوا گرگ و ميش است و خورشيد در حال طلوع كردن مي باشد. در تاريك و روشن هوا دور نمايي از يك بيابان به چشم مي خورد كه در ميان آن جاده ي خاكي به همراه  تعداد كمي درخت خشك  كه در دو طرف جاده تا انتها  كاشته شده است قرار دارد.مدتي مي گذرد.اكنون خورشيد كاملاَ طلوع كرده است وفضاي خاكيِ اين جاده ي باريك به همراه سنگ هايش بهتر ديده مي شود. در دو طرف اين جاده تا انتها چاله هايي وجود دارد . برخي از چاله ها عميق هستند و

برخي ديگر كم عمق.تعداد كمي از چاله ها با خاك و يا نخاله هاي ساختماني به طور نيمه پر شده است.

 چند لحظه بعد شخصي (مرد حدوداَ45 ساله، با يك دست كت وشلوار هاي دهه ي 50 بر تن، مو هاي فر، خط ريش هاي چكمه يي و كمي ته ريش)  در حالي كه يك عينك دودي بر چشم دارد و عصاي سفيدي بر دست وارد جاده مي شود.او همانند نابيناها از وسط جاده به راه رفتن خود ادامه مي دهد. چند لحظه اي كه مي گذرد مرد آنقدر دور مي شود  كه در نهايت در افق محو مي شود.

 خورشيد به ميانه هاي آسمان رسيده است . شخصي (مردي حدوداَ35 ساله، با يك پيراهن و شلوار پارچه اي و محاسني نسبتاَ بلند) در حالي كه يك عينك دودي بر چشم و عصايي سفيد در دست دارد وارد جاده مي شود و او هم مانند نابينا ها در وسط جاده حركت مي كند. كمي كه در جاده قدم مي زند، مي ايستد.سرش را بالا مي گيرد وعينك را از روي چشمانش بر مي دارد نور خورشيد بر چشمانش مي خورد و واكنش كمي نسبت به بر خورد  نور نشان مي دهد. در حالي كه از عصايش براي برنداز كردن راه كمك مي گيرد  به كنار جاده مي رود. گويا به دنبال سايه مي گردد. در همين حال نزديك چاله اي مي شود و قتي متوجه چاله مي شود، عينك را بر چشم مي زند وبه وسط جاده مي رود وبه راه خود ادامه مي دهد تا اينكه در افق نور خورشيد كه رو به غروب مي رود، محو مي شود. 

خورشيد در حال غروب كردن است.در تاريك و روشن هوا پسر جواني(حدوداَ 20 ساله با يك تيپ اسپرت) وارد جاده مي شود.او بينا است.با تعجب به اطرافش نگاه مي كند. گويا تصورات ذهني اش از اين مكان طور ديگري بوده است. سپس شروع به نگاه كردن به داخل چاله ها مي كند.بالاي سر يك چاله مي ايستد. چاله ايي عميق كه به طور نيمه پر شده است.جوان تعدادي كاغذ دست نوشته در چاله لا به لاي خاك ها  مي بيند.پايش را در چاله مي كند و براي اينكه متوجه شود دست نوشته ها چيست، مقدار كمي از خاك روي دست نوشته را جابه جا مي كند. چند لكه ي خون بر روي كاغذ مي بيند. دوباره پايش را در چاله مي كند كه مقدار خاك بيشتري جابه جا كند كه ناگهان پايش مي لغزد و به درون چاله مي افتد. جوان در حين افتادن فرياد مي زند:

جوان:كمك...

.صداي زوزه ي شغال هاي بيابان به گوش مي رسد؛خورشيد كاملاَ غروب كرده است و نهايتاَ بر روي صحنه نوشته مي شود:

ديدن ممنوع!

 

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید