ویژه سیما

ویژه سیما

فیلمنامه کوتاه دیدن ممنوع

 

 

 

**به نام حق تعالي**

 

ديدن ممنوع!

فيلمنامه نويس

*م*ج*ل*

19524

(روز- خارجي -  جاده ي خاكي)

 

هوا گرگ و ميش است و خورشيد در حال طلوع كردن مي باشد. در تاريك و روشن هوا دور نمايي از يك بيابان به چشم مي خورد كه در ميان آن جاده ي خاكي به همراه  تعداد كمي درخت خشك  كه در دو طرف جاده تا انتها  كاشته شده است قرار دارد.مدتي مي گذرد.اكنون خورشيد كاملاَ طلوع كرده است وفضاي خاكيِ اين جاده ي باريك به همراه سنگ هايش بهتر ديده مي شود. در دو طرف اين جاده تا انتها چاله هايي وجود دارد . برخي از چاله ها عميق هستند و