فیلمنامه کوتاه

فیلمنامه کوتاه

فیلمنامه کوتاه چتر آبی

 

 

 

*به نام خدا*

(چتر آبي)

فيلمنامه نويس

يعقوب اكبريان


 

1.روز/خارجي/حياط خانه ي روستايي

دختر بچه ای از پشت پنجره ای کوچک به حیاط نگاه می کند.مادرش در حیاط درون طشت قدری لباس ریخته و مشغول شستن است.پدر با عصبانیت از اتاق بیرون می آید. کفش هایش را می پوشد و به گوشه حیاط می رود.سپس کمی مکث کرده به زنش نگاه می کند.به  دنبال تبرمی گردد.ولی دختر بچه تبر را