اثر ها

ارسطو و فن شعر

 

مقاله

غسق عبیدی

ارسطو وفن شعر

با توجه به نظریات انتقادی افلاطون باید اذعان کرد که افلاطون  بسیاری از مسایل مهم نقد ادبی را نظم بخشید.مسایل سیاسی واجتماعی عصر ارسطو دیگر آن ضرروت زمان افلاطون را نداشته اند، این امرارسطو را قادر میساخت با آرامش بیشتری  به سوالهایی که ذهن استادش رایه خود مشغول کرده بود پاسخ دهد ،هر چند نظرات افلاطون همیشه در ورای ذهن ارسطو جای داشت اما عمل برجسته او این بود که آنچه را درجستجوی آن بود ازطریق بیان متافیزیکی در مقابل نقطه نظراستادش بیان نکردبلکه خود ادبیات را بررسی کرد درست همان گونه که هنگام نوشتن کتابی در مورد حیوانات انواع زیستی را بررسی نموده بود ،

در حقیقت شیوه کلی او انتقاد از کسانی که معیارهای مطلق رادرادبیات بنا می نهدوتلاش دارند تا آثار هنری را باآن موازین بسنجند.اوازهمان ابتدای رساله خود"فن شعر"این نویدرا می دهد که ادبیات رافارغ از تعصب های افلاطونی بررسی نماید ،اوبراین باور است که شعر حماسی ،تراژدی ،کمدی وموسیقی ئر این امر که تقلید می نمایند وجه مشترک دارند و تفاوت آنها در اهداف شیوه وفن بیان است .

تنها موسیقی است که زبان را به شکل موزون تقلید می کند .اما ارسطو خاطر نشان می کند که نمی توان" امپدوکلس " را صرفا به خاطر اینکه فلسفه ی طبیعی خود را به شکلی نگاشته است شاعر نامید ،شاعراز انسانها تقلید می کند ،انسان های خوب و انسان های بد،چنین تمایزی کمدی را از تراژدی جدا می کند،چون هدف کمدی نمایش انسان ها به عنوان موجوداتی بدتر و هدف تراژدی نمایش انسان ها به عنوان موجودات بهترنسبت به افرادحقیقی جامعه است .برای بقای شعر دو دلیل می توان ذکر کرد ،نخست اینکه انسان حیوانی مقلد است واز تقلید لذت می برد ،ویادگیری فرح بخش را نه تنها به فلاسفه بلکه به عموم مردم عطا می کند هرچند که استعداد یادگیری عامه محدود است.دلیل دوم بقاء شعر که برای بشر طبیعی و دلپذیراست وآن هم اهنگ ووزدن در کلمات است .از دیگاه افلاطون نشاطی که از تقلید ووزن شعر حاصل می شود خطرناک است وفضایل مدنی را تباه می سازد.

 

ارسطو در اینجا بحث فوق الذکر را مطرح نمی کند بلکه تنها می خواهد ثابت کند که تقلید و کسب شادمانی به واسطه تقلید امری طبیعی است .او همچون استاد خود معتقد است که هرچه موضوع متعالی تر باشد نوع شعر نیز متعالی است .

افکار متعالی از اعمال شایسته و انسانهای خوب تقلید می کند و افکار فرومایه اعمال اشخاص دون را تقلید می کند ،نمونه شعر فرومایه هجو و مصداق شعر متعالی سروده هایی است که در ستایش خدایان و انسانهای برتر گفته می شود.تاکید ارسطو برروی قالب اورا قادر می سازد تا به اتهام افلاطون مبنی برمجنون بودن شاعر پاسخ دهد،هنر شاعری هنر انسان با قریحه است نه هنر انسان مجنون ، چون شاعر یا نویسنده قبل از اینکه دردها و رنجها را تقلید کند باید بتوان به درون مصایت وآلام بشری نفوذ کند و رنجوری و خشم آنها را احساس کندوهیچ انسان شیفته دیگری جز شاعر نمی توتند چنین کاری را تحقق بخشد.به عبارت دیگر ارسطو به همان گونه که در " ایون "خود باید به سقراط پاسخ  می داد یه افلاطون پاسخ دهد.

 

بنابراین شعر اثری فلسفی تر و والاتر از تاریخ است .زیرا شعر گرایش به بیان کلی و جهانی دارداما تاریخ میل به امور جزئی دارد.از همین رواست که در شعر غیر ممکن محتمل پذیرفته تر از ممکن غیر قابل باور است واین مطلب یه مفهوم آن است که شاعر به جای تقلید محض از اشیاءبه کمال مطلوب نزدیک تر است و او بر این امر اصرار دارد که شاعر اشیاءرا نه آنگونه که هستندبلکه آن گونه که باید باشند عرضه می  دارد،تاکید بر جهانی بودن شعر ،گو اینکه قصد اولیه ارسطو ازطرح این مطلب رد اعتراض های افلاطونی بوده است،ودر تمام دیدگاههای او درباره ادبیات مشهود است.

 

پاورقی:

1-امپدوکلس شاعر وفیلسوف 490-430قبل از میلادافکارش رادر اشعارش به نظم در آورده است.1.empedocles

 2- ایون رساله ای از افلاطئن –محورآن گفتگو سقراط و ایون (افلاطون )است2.ion

 

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید