اخبار موسسه

دومین جشنواره فیلمنامه ی سیمای اقالیم احساس

موسسه اقالیم احساس برگزار می کند:

دومین جشنواره ی فیلمنامه ی سیمای اقالیم احساس

مهلت ارسال آثار : 1392/10/30

موضوع : آزاد

قالب ارائه آثار: فیلنامه کوتاه (داستانی - کلیپ)

محل تحویل آثار: موسسه اقالیم احساس

جوایز :

نفر اول : مبلغ هدیه : 2/000/000 ریال

نفر دوم : مبلغ هدیه : 1/000/000 ریال                                                     

فرم ثبت نام

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید