اخبار موسسه

نشست شاعرانه

نشست های شاعرانه هرهفته ساعت 5:30 عصر در اقالیم احساس برگزار می شود.

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید