انجمن نویسندگان

دعوت

 

توان اندیشه ات را در قلم مهار کن وبا ما هم نشین شو در نوشتن وشنیدن

ثبت صدای احساس است برروی کاغذ و پاسخی است از جنس لبخند به دیدار تازه ات

منتظر اولین سلامت هستیم.

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید