نوشته ها

‌دل‌نوشته

آستان روشنی

                

تصویر من درروشنی شکل می گیرد 

و در پشت این لانه سپید  

دستی از آرامش  

حالت لبخند را می کشد 

اشاره ی غم، 

فقط چند دقیقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فقط چند دقیقه درروز با او خلوت کن

زمانی که فراخوان مهرش در آسمان طنین انداز می شوداین زمان را به او اختصاص بده

و دست بکش از هر کاری که فکر می کنی در آن لحظه اهمیت دارد

هرجا که هستی و