نشست ها ونقدها

نیازهای یک نویسنده

یک نویسنده به چه چیزهایی احتیاج دارد؟

یک نویسنده در چه حوزه هایی باید وارد شود؟

*حوزه تاریخ: تاریخ کشور، تاریخ جهان و تاریخ شهر ودیار خودش

*حوزه جامعه شناسی:اعم از جامعه شناسی شهری و جامعه شناسی ادبی که خود پنج زیر شاخه دارد

   - جامعه شناسی تولید و نشر آثارادبی

   - جامعه شناسی قرائت در حوزه آثار ادبی

   - جامعه شناسی عرضه قرائت

   - جامعه شناسی گزینش قرائت آثار ادبی

   - جامعه شناسی دریافت آثارادبی

*مطالعه آثار همکاران و هم قلمان

*آگاهی از فلسفه :حتی مختصرا مطالعه فلسفی داشته باشد.

*اسطوره و اسطوره شناسی : ارتباط کلی اسطوره با علم ، فلسفه، دین، روانشناسی ، جامعه و...

*روانشناسی و روانکاوی: درنوشته ها به شخصیت های انسانی می پردازیم یا اینکه مخاطب ما انسان است پس داشتن درک وشناخت از این شخصیت ضروری است.

*نشانه شناسی : سرفصل هایی مانند رمزگان های منطقی در نشانه شناسی، رمزگان های زیبایی شناسی در نشانه شناسی ، ارتباط نشانه شناسی با زبان شناسی

*زیبایی شناسی : یکی از شرایط قبول آثار ادبی تولید شده توسط خوانندگان رعایت بحث زیبایی شناسی است.

*مطالعات فرهنگی: تعریف فرهنگ ،اصل و ساختار آن

*دیدن فیلم سینمایی

*دیدن سریال های تلویزیونی

*دیدن تئاتر

*شنیدن موسیقی های آرام

*نظریه های ادبی و نقد ادبی

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید