نشست ها ونقدها

نشست ها و نقد ها

نشست آخر سال 92 همراه با معرفی کتاب

 

 

 

مثل اینکه بحث روانکاوی در جلسه قبل به پایان نرسیده ما هم  یه جلسه قبل از عید خارج از روال زمان بندی تشکیل نشست های انجمن رو از استاد خواهش کردیم که این مبحث رو تموم کنند .

ادامه بحث:

در نظر یونگ تصاویری ازلی وجود دارد که عبارتند از:

آنیما:مظهر طبیعت زنانه در روان مردان است ،یعنی روح مونث مرد است یا آن بخش از روح مردان است که زنانه است ،به نظر یونگ هر مردی تصویر جاویدانی از یک زن در خود دارد و همین آنیما است که الهام بخش آثار هنری است.

آنیموس:مظهر طبیعت مردانه ناخودآگاه زنان است و گاهی در مواقع بحرانی مثلا تصمیم گیری های مهم به شکل پیرمردی در رویاهای زنان ظاهر شده و راه را به آنان نشان می دهد.مثل شخصیت های بزرگ سیاسی و اجتماعی در زنان.

روانکاوی در متن ادبی

آخرین نشست انجمن نویسندگان در سال نود و دو برگزار گردید در این نشست که هر دو هفته یکبار در روزهای چهارشنبه در محل موسسه برگزار می‌‌‌‌‎شود، استاد ورجانی مباحث پیشین خود پیرامون روانکاوی و تأثیر آن در متن را پی گرفت؛ در ادامه سخنان ایشان برای دوست‌داران ادبیات ارائه می‌شود:

رویکرد سوم در روانکاوی:

این رهیافت مبتنی بر الگوی ساختاری ذهن در نظریه فروید است، الگویی که مطابق با آن روان آدمی به قلمرو سه کنشگر به نامهای نهاد، خود، فراخود تقسیم شده است. و از سه نظر درنقد ادبی تحول ایجاد کرده است، یکی اینکه خود را نیروی خلاق شمرده است و به این ترتیب تاکید نقد روان‌کاوانه را از نویسنده به متن و ویژگی های صوری و شکلی متن معطوف کرده است.

روانکاوی متن ادبی (جلسه دوم)

 

 

 

روانکاوی متن ادبی(جلسه دوم)

درابتدا توضیحی کوتاه درباره مفاهیم و بعد شروع بحث اصلی:

جبر رفتاری :اندیشه ها و عواطف و رفتارهای هر فردی در لحظه ای معین و دربرابر رفتار دیگران وابسته به تاریخ انگیزه های شخصی و درک شخص از موقعیت پیرامون است.

دوران کودکی :دوره نخست کودکی در تکوین شخصیت فرد از دو لحاظ حائز اهمیت است

1.گرایش بار موروثی

2.ساختار موقعیت روانی و اجتماعی کودک مراحل گوناگون شخصیت او دراین دوره قرار دارد.

ستیزه های تنانی – روانی : خصوصا نقش هرمان ها (کمبود ها) شایان توجه است رفتارفرد در صدد یافتن راه کاری برای این ستیزه هاست و خرسندی نمادین و تصعید و خردورزی را جایگزین آن ها می گرداند و هرمان ها را به راه های دیگر سوق می دهد.

خود آگاهی:نیرویی که ماراکنترل می کند .

ناخود آگاهی:روان فرد که پنهان است و دو بخش دارد بخشی که راحت به خود آگاهی می رسد ونیمه خود آگاهی که ناخود آگاهی عمیقی است که شاید به خود آگاهی برسد

 

روانکاوی متن ادبی (جلسه اول)

موضوع بحث این بار به حوزه روانشناسی وارد شده که جذابیت خاص خودش رو داره استاد ورجانی از مقدمه شروع می کنند.

 

 

روانکاوی متن ادبی

مقدمه:

تمامی گفتمان روانکاوی درباره این است که چه چیزی می تواند خوانده شود و در فراسوی آنچه  شخص را به گفتن واداشته می تواند خوانده شود .در روانکاوی به گفته نشانگر به جز آن معنایی که دارد معنای دیگری داده شده است.

ژاک دیریدا فیلسوف ساختار شکن فرانسوی نیز در رابطه با نظریه ساخت شکنی خود می گوید روانکاوی درآغاز در پی یافتن چگونگی پدیده ها وکارکردهای ذهن بود تا بتواند نقش تعیین کننده نیت ها ، آرزوها وانگیزه های برخواسته از ذهن را در شکل گیری رفتارهای خود و یا علامت اختلال رفتار در یابد.

زیبایی شناسی جلسه پایانی

جلسه پایانی است قراره در آخر جلسه استاد چند کتاب در زمینه زیبایی شناسی معرفی کنند .در این نشست هم با ما همراه شوید

 

اثر هنری چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟

برای فهم اثر هنری ابتدا باید اثر هنری را معنا کنیم . اثر در زبان فرانسه به معنای چیزی است که کاری بر روی آن صورت گرفته باشد اثر به معنای کلاسیک کلمه یعنی آنچه به مدد نیروی کار جهانی را می آفریند در اثر آن اُبژه کامل و خود بسنده ای است که برای خشنود کردن مخاطب اش خود را با نیروی بداهت مطرح می کند و به ظهور می رساند. با این همه مفهوم اثر هنری مفهمومی مبهم است و حدود مشخصی ندارد باید یاد آوری کنیم اثر هنری مفهومی نسبتاً جدید است و پیدایش آن به میانه قرن نوزدهم باز می گردد وحتی در واژه نامه لیتره هم به آن اشاره ای نمی شود