انجمن نویسندگان

انجمن نویسندگان

انجمن نویسندگی موسسه اقالیم احساس

دعوت

 

توان اندیشه ات را در قلم مهار کن وبا ما هم نشین شو در نوشتن وشنیدن

ثبت صدای احساس است برروی کاغذ و پاسخی است از جنس لبخند به دیدار تازه ات

منتظر اولین سلامت هستیم.

 

زیر مجموعه ها