آموزش

بسته آموزشی

واژگان نوآمد در ویرایش

یافتن واژه های نو، شناخت سطح زبانی و به کارگیری درست آن ها در متن های گوناگون مهارتی است

که ویراستار بدان نیازمند است؛ با همکاری ویراستاران انجمن ویرایش و راهنمایی استاد گران قدر آقای مهدوی شماری از واژه های نوآمد و فاخر را به همراه معادل های آن گردآوری کرده و به شما دوستان معرفی می کنیم. 

دریافت فایل

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید