مقالات

مقالات

آشنایی با اصطلاح های ادبی

صدر

صدر در علم عروض نخستین پایه از مصراع اول هر بیت را گویند، مانند واژه‌ی توانا بر وزن فعولن در این بیت

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا