نشست ها

نشست ها

نشست های ثابت شعر خوانی و نقد

چهار شنبه ها ساعت 16
جمعه ها ساعت 18

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید