آثار برتر نشست ها

آثار برتر نشست ها

میثم داودی برگزیده نشست چهار شنبه/8/29

             دوربین

چشم هایت را نزدیک تر کن

به کوه یخی

که در آستانه ی برخورد با تایتانیک

نظر تاریخ را عوض کرد

زاویه ی دوربین را عوض می کنم

لب هایت را نزدیک تر کن

به سیب گاز زده ایی

که کرم ها در مغزش جشن گرفته اند

زاویه ی دوربین را عوض میکنم

دست هایت را نزدیک تر کن

به موجود ریز و ناشناخته ایی

که سال هاست محکم زیر کفشت چسبیده است

به امید تماس بدنش با دست های تو

حالا اگر می خواهی برای همیشه از پله های این آپارتمان پایین بروی

بدان

دوربین به امید چند لحظه دیدنت

خودش را از تراس پرت خواهد کرد

 

  میثم داودی

میلاد یو سفی برگزیده نشست چهار شنبه /8/29

جاری شدی از چشم های خواب وبیدار

بر سطر های خالی تهران بیمار

معشوقه ایی داری میان کفش هایت

همراه تو گم می شود در کوچه بازار

دنیا برای لحظه ایی می میرد از درد

از حرص وقتی می زنی مشتی به دیوار

از هیچ ها هی می روی تا عمق پوچی

وقتی تفکر می کنی با دود سیگار

با شرم چشمانت برای جرم این شهر

سر می سپاری ناگهان برچوبه ی دار

میلاد یوسفی

برگزیده نشست های شاعرانه

 

 

 

وقتی زمین خوردی خودم دیدم،

لبخند شرمت آسمانی بود


بر سینه و بازوی بی جانت،

تاول نشان پهلوانی بود


کرکس مرامان سفره را