نشست های هفتگی

جمعه ها

نشست شاعرانه

نقد و شعر خوانی توسط استاد متقی

جمعه ها ساعت 18 الی 20

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید