کلاس ها

انجمن شعر

اشعاری از شعرای بنام ایرانی

دوره های آموزشی پاییزه موسسه اقالیم احساس

 

موسسه فرهنگی ـ هنری اقالیم احساس تنها مرکز آموزش تخصصی کاملا خصوصی در حوزه ادبیات با پیشینه ده سال و آموزش ۳۰۰۰ دانش پژوه، ترم پاییزه آموزش را آغاز می کند:

نویسندگی خلاق (دوره 41) در دو ترم: رفع بی میلی به نوشتن، کشف ایده‌ها، طرح‌ها و تصاویر تازه، جذابیت بخشیدن به نوشته‌ها به صورت کارگاهی؛

ویرایش (دوره 50) درپنج ترم: فراگیری کامل ویرایش صوری، زبانی، محتوایی و ساختاری به صورت کارگاهی؛

داستان نویسی (دوره31) درچهارترم: انواع داستان، شخصیت، تیپ و زاویه دید، تعلیق و تاویل، مینی‌مال، داستان رمزی،فراداستان، سیال ذهن و نقد داستان؛

شعر(دوره26) در دو ترم: عنصر خیال درشعر، عاطفه و اندیشه، زبان، قالب‌های شعری، موسیقی شعر، صنایع بدیع، آرایه‌های لفظی و معنوی؛

صفحه آرایی (دوره 4) در دو ترم: آشنایی با word، معرفی آیکن‌ها، آیکن page setup در منوی page layout و معرفی قطع کتب و اندازه آنها، فونت‌ها، تورفتگی ها (آیکن font, paragraph در منوی Home )، معرفی آیکنstyles   در منوی Home، آموزش ایجاد سرصفحه، پاورقی، فهرست گیری مطالب؛

رمان نویسی (دوره 2) دردوترم: پیرنگ در رمان، فصل بندی، کشمکش، گفتگو در رمان، انواع رمان، پلی فونیزم، رمان سنتی، مدرن، پست مدرن، نظرگاه، دیدگاه در رمان، لحن، شروع و پایان، اوج و فرود، فرا رمان، بینامتنیت در رمان؛

نشانه شناسی (دوره1) در دو ترم: نشانه شناسی در هنر، سینما و ادبیات، انواع نشانه‌ها در ادبیات داستانی، نشانه شناسی کاربردی؛

اسطوره شناسی (دوره1) در یک ترم: تاریخ پیدایش اسطوره شناسی، خاستگاه و کارکرد و موضوع اسطوره، اسطوره به مثابه علم مدرن، ناسازگاری اسطوره و علم، رابطه اسطوره و فلسفه، رابطه اسطوره با خرافات و ایدئولوژی، توتم، تابو و ذهن اسطوره‌ای.

نشانی: صفائیه، ابتدای کوچه 28 (بیگدلی)، پلاک 5.

 تلفن: 37738316 ، 37841121، 09199747893

آدرس کانال ما در تلگرام:  @Aghalimehsas

 

دوره های آموزشی پاییزه موسسه اقالیم احساس

 

موسسه فرهنگی ـ هنری اقالیم احساس تنها مرکز آموزش تخصصی کاملا خصوصی در حوزه ادبیات با پیشینه ده سال و آموزش ۳۰۰۰ دانش پژوه، ترم پاییزه آموزش را آغاز می کند:

نویسندگی خلاق (دوره 41) در دو ترم: رفع بی میلی به نوشتن، کشف ایده‌ها، طرح‌ها و تصاویر تازه، جذابیت بخشیدن به نوشته‌ها به صورت کارگاهی؛

ویرایش (دوره 50) درپنج ترم: فراگیری کامل ویرایش صوری، زبانی، محتوایی و ساختاری به صورت کارگاهی؛

داستان نویسی (دوره31) درچهارترم: انواع داستان، شخصیت، تیپ و زاویه دید، تعلیق و تاویل، مینی‌مال، داستان رمزی،فراداستان، سیال ذهن و نقد داستان؛

شعر(دوره26) در دو ترم: عنصر خیال درشعر، عاطفه و اندیشه، زبان، قالب‌های شعری، موسیقی شعر، صنایع بدیع، آرایه‌های لفظی و معنوی؛

صفحه آرایی (دوره 4) در دو ترم: آشنایی با word، معرفی آیکن‌ها، آیکن page setup در منوی page layout و معرفی قطع کتب و اندازه آنها، فونت‌ها، تورفتگی ها (آیکن font, paragraph در منوی Home )، معرفی آیکنstyles   در منوی Home، آموزش ایجاد سرصفحه، پاورقی، فهرست گیری مطالب؛

رمان نویسی (دوره 2) دردوترم: پیرنگ در رمان، فصل بندی، کشمکش، گفتگو در رمان، انواع رمان، پلی فونیزم، رمان سنتی، مدرن، پست مدرن، نظرگاه، دیدگاه در رمان، لحن، شروع و پایان، اوج و فرود، فرا رمان، بینامتنیت در رمان؛

نشانه شناسی (دوره1) در دو ترم: نشانه شناسی در هنر، سینما و ادبیات، انواع نشانه‌ها در ادبیات داستانی، نشانه شناسی کاربردی؛

اسطوره شناسی (دوره1) در یک ترم: تاریخ پیدایش اسطوره شناسی، خاستگاه و کارکرد و موضوع اسطوره، اسطوره به مثابه علم مدرن، ناسازگاری اسطوره و علم، رابطه اسطوره و فلسفه، رابطه اسطوره با خرافات و ایدئولوژی، توتم، تابو و ذهن اسطوره‌ای.

نشانی: صفائیه، ابتدای کوچه 28 (بیگدلی)، پلاک 5.

 تلفن: 37738316 ، 37841121، 09199747893

آدرس کانال ما در تلگرام:  @Aghalimehsas

 

دوره های آموزشی پاییزه موسسه اقالیم احساس

 

موسسه فرهنگی ـ هنری اقالیم احساس تنها مرکز آموزش تخصصی کاملا خصوصی در حوزه ادبیات با پیشینه ده سال و آموزش ۳۰۰۰ دانش پژوه، ترم پاییزه آموزش را آغاز می کند:

نویسندگی خلاق (دوره 41) در دو ترم: رفع بی میلی به نوشتن، کشف ایده‌ها، طرح‌ها و تصاویر تازه، جذابیت بخشیدن به نوشته‌ها به صورت کارگاهی؛

ویرایش (دوره 50) درپنج ترم: فراگیری کامل ویرایش صوری، زبانی، محتوایی و ساختاری به صورت کارگاهی؛

داستان نویسی (دوره31) درچهارترم: انواع داستان، شخصیت، تیپ و زاویه دید، تعلیق و تاویل، مینی‌مال، داستان رمزی،فراداستان، سیال ذهن و نقد داستان؛

شعر(دوره26) در دو ترم: عنصر خیال درشعر، عاطفه و اندیشه، زبان، قالب‌های شعری، موسیقی شعر، صنایع بدیع، آرایه‌های لفظی و معنوی؛

صفحه آرایی (دوره 4) در دو ترم: آشنایی با word، معرفی آیکن‌ها، آیکن page setup در منوی page layout و معرفی قطع کتب و اندازه آنها، فونت‌ها، تورفتگی ها (آیکن font, paragraph در منوی Home )، معرفی آیکنstyles   در منوی Home، آموزش ایجاد سرصفحه، پاورقی، فهرست گیری مطالب؛

رمان نویسی (دوره 2) دردوترم: پیرنگ در رمان، فصل بندی، کشمکش، گفتگو در رمان، انواع رمان، پلی فونیزم، رمان سنتی، مدرن، پست مدرن، نظرگاه، دیدگاه در رمان، لحن، شروع و پایان، اوج و فرود، فرا رمان، بینامتنیت در رمان؛

نشانه شناسی (دوره1) در دو ترم: نشانه شناسی در هنر، سینما و ادبیات، انواع نشانه‌ها در ادبیات داستانی، نشانه شناسی کاربردی؛

اسطوره شناسی (دوره1) در یک ترم: تاریخ پیدایش اسطوره شناسی، خاستگاه و کارکرد و موضوع اسطوره، اسطوره به مثابه علم مدرن، ناسازگاری اسطوره و علم، رابطه اسطوره و فلسفه، رابطه اسطوره با خرافات و ایدئولوژی، توتم، تابو و ذهن اسطوره‌ای.

نشانی: صفائیه، ابتدای کوچه 28 (بیگدلی)، پلاک 5.

 تلفن: 37738316 ، 37841121، 09199747893

آدرس کانال ما در تلگرام:  @Aghalimehsas

 

دوره های آموزشی پاییزه موسسه اقالیم احساس

 

موسسه فرهنگی ـ هنری اقالیم احساس تنها مرکز آموزش تخصصی کاملا خصوصی در حوزه ادبیات با پیشینه ده سال و آموزش ۳۰۰۰ دانش پژوه، ترم پاییزه آموزش را آغاز می کند:

نویسندگی خلاق (دوره 41) در دو ترم: رفع بی میلی به نوشتن، کشف ایده‌ها، طرح‌ها و تصاویر تازه، جذابیت بخشیدن به نوشته‌ها به صورت کارگاهی؛

ویرایش (دوره 50) درپنج ترم: فراگیری کامل ویرایش صوری، زبانی، محتوایی و ساختاری به صورت کارگاهی؛

داستان نویسی (دوره31) درچهارترم: انواع داستان، شخصیت، تیپ و زاویه دید، تعلیق و تاویل، مینی‌مال، داستان رمزی،فراداستان، سیال ذهن و نقد داستان؛

شعر(دوره26) در دو ترم: عنصر خیال درشعر، عاطفه و اندیشه، زبان، قالب‌های شعری، موسیقی شعر، صنایع بدیع، آرایه‌های لفظی و معنوی؛

صفحه آرایی (دوره 4) در دو ترم: آشنایی با word، معرفی آیکن‌ها، آیکن page setup در منوی page layout و معرفی قطع کتب و اندازه آنها، فونت‌ها، تورفتگی ها (آیکن font, paragraph در منوی Home )، معرفی آیکنstyles   در منوی Home، آموزش ایجاد سرصفحه، پاورقی، فهرست گیری مطالب؛

رمان نویسی (دوره 2) دردوترم: پیرنگ در رمان، فصل بندی، کشمکش، گفتگو در رمان، انواع رمان، پلی فونیزم، رمان سنتی، مدرن، پست مدرن، نظرگاه، دیدگاه در رمان، لحن، شروع و پایان، اوج و فرود، فرا رمان، بینامتنیت در رمان؛

نشانه شناسی (دوره1) در دو ترم: نشانه شناسی در هنر، سینما و ادبیات، انواع نشانه‌ها در ادبیات داستانی، نشانه شناسی کاربردی؛

اسطوره شناسی (دوره1) در یک ترم: تاریخ پیدایش اسطوره شناسی، خاستگاه و کارکرد و موضوع اسطوره، اسطوره به مثابه علم مدرن، ناسازگاری اسطوره و علم، رابطه اسطوره و فلسفه، رابطه اسطوره با خرافات و ایدئولوژی، توتم، تابو و ذهن اسطوره‌ای.

نشانی: صفائیه، ابتدای کوچه 28 (بیگدلی)، پلاک 5.

 تلفن: 37738316 ، 37841121، 09199747893

آدرس کانال ما در تلگرام:  @Aghalimehsas

 

دوره های آموزشی پاییزه موسسه اقالیم احساس

 

موسسه فرهنگی ـ هنری اقالیم احساس تنها مرکز آموزش تخصصی کاملا خصوصی در حوزه ادبیات با پیشینه ده سال و آموزش ۳۰۰۰ دانش پژوه، ترم پاییزه آموزش را آغاز می کند:

نویسندگی خلاق (دوره 41) در دو ترم: رفع بی میلی به نوشتن، کشف ایده‌ها، طرح‌ها و تصاویر تازه، جذابیت بخشیدن به نوشته‌ها به صورت کارگاهی؛

ویرایش (دوره 50) درپنج ترم: فراگیری کامل ویرایش صوری، زبانی، محتوایی و ساختاری به صورت کارگاهی؛

داستان نویسی (دوره31) درچهارترم: انواع داستان، شخصیت، تیپ و زاویه دید، تعلیق و تاویل، مینی‌مال، داستان رمزی،فراداستان، سیال ذهن و نقد داستان؛

شعر(دوره26) در دو ترم: عنصر خیال درشعر، عاطفه و اندیشه، زبان، قالب‌های شعری، موسیقی شعر، صنایع بدیع، آرایه‌های لفظی و معنوی؛

صفحه آرایی (دوره 4) در دو ترم: آشنایی با word، معرفی آیکن‌ها، آیکن page setup در منوی page layout و معرفی قطع کتب و اندازه آنها، فونت‌ها، تورفتگی ها (آیکن font, paragraph در منوی Home )، معرفی آیکنstyles   در منوی Home، آموزش ایجاد سرصفحه، پاورقی، فهرست گیری مطالب؛

رمان نویسی (دوره 2) دردوترم: پیرنگ در رمان، فصل بندی، کشمکش، گفتگو در رمان، انواع رمان، پلی فونیزم، رمان سنتی، مدرن، پست مدرن، نظرگاه، دیدگاه در رمان، لحن، شروع و پایان، اوج و فرود، فرا رمان، بینامتنیت در رمان؛

نشانه شناسی (دوره1) در دو ترم: نشانه شناسی در هنر، سینما و ادبیات، انواع نشانه‌ها در ادبیات داستانی، نشانه شناسی کاربردی؛

اسطوره شناسی (دوره1) در یک ترم: تاریخ پیدایش اسطوره شناسی، خاستگاه و کارکرد و موضوع اسطوره، اسطوره به مثابه علم مدرن، ناسازگاری اسطوره و علم، رابطه اسطوره و فلسفه، رابطه اسطوره با خرافات و ایدئولوژی، توتم، تابو و ذهن اسطوره‌ای.

نشانی: صفائیه، ابتدای کوچه 28 (بیگدلی)، پلاک 5.

 تلفن: 37738316 ، 37841121، 09199747893

آدرس کانال ما در تلگرام:  @Aghalimehsas

 

زیر مجموعه ها